قفسی ست از پرنده خالی!
 
 
 
 
 
شاید جایی دیگر و فقط برای خودم....